Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Treating monogenean infections in striped catfish
Tạp chí:
ISSN: 1793-056
Tên tạp chí AQUACULTURE ASIA PACIFIC
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2021
Tập: 14
Số: 4
Trang: 39-42
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chính), Nguyễn Văn Huệ, Hoang Phan (Chính), Philippe Mahl, Dung Tu (Chính), Phuong Do (Chính)
File đính kèm:
  1. 39_monogenean_Aqua_Culture_Asia_Pacific_21159_AAP_JulAug21_FA_29July2021-11.pdf
Thuộc đề tài: 0