Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Comparison of the Initial Overseas Evacuation Operations due to COVID-19: A Focus on Asian Countries
Tạp chí:
ISSN: 1881-2473
Tên tạp chí Journal of Disaster Research (1881-2473, E-ISSN: 1883-8030)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản FUJI TECHNOLOGY PRESS LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập: Vol.16
Số: No.7
Trang:
Lĩnh vực: Khoa học thông tin
Tác giả: Lê Thị Quỳnh Liên, Hồ Quốc Dũng
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.20965/jdr.2021.p1137