Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực trạng giảng dạy môn học Cờ Vua cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Tạp chí:
ISSN: ISBN 978-604-80-5010-8
Tên tạp chí Nhà xuất bản thông tin và truyền thông
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập: ISBN: 978-604-80-501
Số:
Trang: 478-484
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Tác giả: Phạm Việt Đức (Chính), Phạm Đức Thạnh, Phạm Việt Hùng (ĐHTDTT Bắc Ninh)
File đính kèm:
  1. Bai_bao_1_DHDN_Pham_Viet_Duc.pdf
Thuộc đề tài: 0