Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ: THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO
Tạp chí:
ISSN: 2354-1350
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế (2354-1350)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập:
Số: 16
Trang:
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng (Chính), Lê Tô Minh Tân (Chính), Trương Chí Hiếu, Phạm Phương Trung
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/41