Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Another View of the “Closed-door policy” of the Nguyen Dynasty (Vietnam) with Western countries (1802 – 1858)
Tạp chí:
ISSN: 2331-1983
Tên tạp chí Cogent Arts and Humanities (2331-1983)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản TAYLOR & FRANCIS AS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập: 8
Số: 1
Trang: 1-10
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trần Xuân Hiệp, Trần Đình Hùng, Nguyễn Tuấn Bình, Nguyễn Anh Chương, Trần Thái Bảo
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1080/23311983.2021.1973648