Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Expression of 42 kDa chitinase of Trichoderma asperellum (Ta-CHI42) from a synthetic gene in Escherichia coli
Tạp chí:
ISSN: 1574-6968
Tên tạp chí FEMS Microbiology Letters (0378-1097, E-ISSN: 1574-6968)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản OXFORD UNIV PRESS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập: 16
Số: 368
Trang: fnab110
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lương (Chính), Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Hoàng Tuệ, Lê Quang Mẫn, Duong Duc Hoang Sinh, Dang Van Thanh, Duong Thi Kim Chi, Phùng Thị Bích Hòa, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://academic.oup.com/femsle/article/368/16/fnab110/6355433