Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: "Những khó khăn trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển tại Việt Nam hiện nay"
Tạp chí:
ISSN: 2525-2666
Tên tạp chí Tạp chí Pháp luật và thực tiễn (2525-2666)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Luật, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập:
Số: 44
Trang: 42-51
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)
File đính kèm:
  1. Bai_bao_Thuc_trang_PBGDPL_cho_ngu_dan_o_Viet_Nam,_mot_so_giai_phap_nang_cao_hieu_qua.doc
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: tạp chí pháp luật và thực tiễn