Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: "Phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển tại Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp"
Tạp chí:
ISSN: 9866-7535
Tên tạp chí Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (0866-7535)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Tư pháp
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 1
Số: 346
Trang: 44-49
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Lý Nam Hải
File đính kèm:
  1. Bai_bao_gui_TC_DCPL_(2).doc
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: tạp chí dân chủ và pháp luật