Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Emotional intelligence and mental health problems among adolescents in Vietnam: a school-based survey
Tạp chí:
ISSN: 09731342
Tên tạp chí Journal of Indian Association for Child and Adolescent Mental Health (0973-1342)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản INDIAN ASSOC CHILD & ADOLESCENT MENTAL HEALTH
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập: 17
Số: 4
Trang: 134-151
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (Chính), Trần Đức Thạch, Trần Thị Tú Anh, Jane Fisher
File đính kèm:
  1. EI_and_MHP_among_adolescents_in_Vietnam_a_school-based_survey.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://jiacam.org/ojs/index.php/JIACAM/article/view/735