Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: A model of service differentiation burst assembling and padding for improving transmission efficiency in OBS Networks
Tạp chí:
ISSN: 1300-0632
Tên tạp chí Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences (1300-0632, E-ISSN: 1303-6203)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản TUBITAK SCIENTIFIC & TECHNICAL RESEARCH COUNCIL TURKEY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập: 29
Số: 7
Trang: 3133-3149
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Lê Văn Hòa (Chính), Nguyễn Hồng Quốc, Đặng Thanh Chương, Võ Viết Minh Nhật
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://journals.tubitak.gov.tr/elektrik/lastIssue.htm;jsessionid=624B1ECD0D6F20CD5EEE45C5820B5AE3