Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: XÂY DỰNG MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN CHO ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THÔNG MINH: TRƯỜNG HỢP THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn (2588-1213)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 128
Số: 6D
Trang: 181-194
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Lê Văn Hòa (Chính), Nguyễn Thị Thúy Vân
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/5487