Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: A new thermoshock-based method for rapid preparation of ultra-pure hydroxyapatite nanodebris from bovine bone
Tạp chí:
ISSN: 2043-6262
Tên tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (2043-6254, E-ISSN: 2043-6262)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản OP PUBLISHING LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập: 12
Số:
Trang: 035014
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Hoa T. Tran, Thanh Q. Bui (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1088/2043-6262/ac2952