Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Essential Oils of the Leaf and Stem of Polyalthia viridis Craib and Their Biological Activities
Tạp chí:
ISSN: 1555-9475
Tên tạp chí Natural Product Communications (1934-578X, E-ISSN: 1555-9475)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập: Vol16
Số: 9
Trang: 1-6
Lĩnh vực: Thực vật học
Tác giả: Ninh Thế Sơn (Chính), Dương Thị Minh Hoàng
File đính kèm:
  1. 1934578x211032011.pdf
Thuộc đề tài: 0