Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ứng dụng phần mềm Kahoot trong quá trình giảng dạy học phần “Tổ chức hoạt động tìm hiểu thế giới thực vật và động vật cho học sinh tiểu học"
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc lần thứ VII - Năm 2018
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)
File đính kèm:
  1. Duong_Thi_Minh_Hoang_-_Bai_Bao_Kahoot_(1).pdf
Thuộc đề tài: 0