Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Characterization halotolerant lactic acid bacteria Pediococcus pentosaceus HN10 and in vivo evaluation for bacterial pathogens inhibition
Tạp chí:
ISSN: 0255-2701
Tên tạp chí Chemical Engineering and Processing - Process Intensification (0255-2701, E-ISSN: 1873-3204)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER SCIENCE SA
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập: 168
Số:
Trang: 108576
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Trinh Thi Phuong Thao (Chính), Truong Thi Phuong Lan, Tran Vinh Phuong, Truong Thi Hong Hai, Kuan Shiong Khoo, Sivakumar Manickam, Truong Thi Hoa, Nguyen Duy Quynh Tram, Pau Loke Show (Chính), Nguyen Duc Huy (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.cep.2021.108576