Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Prevalence and molecular characterization of Escherichia coli isolates during radish sprout production in the Republic of Korea
Tạp chí:
ISSN: 2468-0834
Tên tạp chí Applied Biological Chemistry (2468-0834)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Information Today, Inc.
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2021
Tập: 64
Số: 29
Trang:
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Tác giả: Nguyen Bao Hung
File đính kèm:
  1. Nagendran_et_al_2021.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://applbiolchem.springeropen.com/articles/10.1186/s13765-021-00597-3