Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Patent processus vaginalis in Vietnamese adults who underwent laparoscopic transperitoneal surgery
Tạp chí:
ISSN: 2340-311X
Tên tạp chí European Journal of Anatomy (1136-4890, E-ISSN: 2340-311X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SOC ANATOMICA ESPANOLA
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập: 25
Số: 3
Trang: 351- 358
Lĩnh vực: Giải phẫu học và hình thái học
Tác giả: Nguyễn Hữu Trí (Chính), Nguyễn Sanh Tùng, Đoàn Phước Vựng, Nguyễn Hoàng, Võ Hoài Bảo, Nguyễn Thành Phúc, Nguyễn Bá Lưu, Nguyễn Minh Thảo, E. Talarico (Chính)
File đính kèm:
  1. 10_Eurjanat_mayo_2021_vol_25_3_Patent-processus-vaginalis-in-Vietnamese.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://eurjanat.com/articles/patent-processus-vaginalis-in-vietnamese-adults-who-underwent-laparoscopic-transperitoneal-surgery/