Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Novel Sars-CoV-2 Inhibitors From Phenetyl Thiazone Thioure Derivateves Using Hybrid QSAR Models And Docking Simulation
Tạp chí:
ISSN: 2308-0477
Tên tạp chí Smart Science (E-ISSN: 2308-0477)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản TAYLOR & FRANCIS LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang: 1-21
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Phạm Văn Tất (Chính), Trần Thái Hòa (Chính), Au Vo Ky, Pham Nu Ngoc Han
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23080477.2021.1914967