Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Mg2+ embedded MIL‐101(Cr)‐NH2 framework for improved CO2 adsorption and CO2/N2 selectivity
Tạp chí:
ISSN: 2572-8288
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập: 59
Số: 5
Trang: 6752667-6752021
Lĩnh vực: Hoá lý
Tác giả: Dương Tuấn Quang (Chính), Vo The Ky
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100035