Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: DFT insight into Brønsted acidity in MCM‐22 zeolite by 31P NMR of adsorbed trimethylphosphine oxide
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập: 59
Số: 3
Trang: 3022296-3022021
Lĩnh vực: Hoá lý
Tác giả: Ho Viet Thang (Chính), Dương Tuấn Quang, Pham Cam Nam
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202000132