Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phytochemistry and anti-inflammatory activity of iridoids from Dolichandrone spathacea collected in the mangrove forest of Phu Loc district, Thua Thien Hue province, Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2572-8288
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Tran Thi Phuong Thao (Chính), Nguyen Linh Chi, Nguyen Thi Luu, Nguyen Thi Dung, Tran Van Loc, Nguyen Van Tuan, Trieu Quy Hung, Nguyễn Thị Ái Nhung
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: DOI: 10.1002/vjch.202100121