Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: In silico screening for inhibitory potentiality towards protein structure tyrosine phosphatase 1B of sulfonylureas derivatives
Tạp chí:
ISSN: 2572-8288
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Thanh Q. Bui (Chính), Bui Thi Thoi (Chính), Phan Tu Quy, Nguyen Phuong Dai Nguyen, Tran Thi Phuong Thao (Chính), Tran Van Chien, Tran Van Loc, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100120