Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Strategies for translating Vietnamese culture-specific items in tourist materials into English
Tạp chí:
ISSN: 2525-2674
Tên tạp chí Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa (2525-2674)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 3
Số: 2
Trang: 182-196
Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Tác giả: Nguyễn Vũ Khánh (Chính), Trương Bạch Lê
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://tapchinnvh.hucfl.edu.vn/index.php/tckhnnvh/article/view/75/pdf