Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Dạy kỹ năng đọc bằng mô hình lớp học đảo ngược: Nhận thức của sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Tạp chí:
ISSN: 1859-0810
Tên tạp chí Tạp chí Thiết bị Giáo dục (1859-0810)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản HH thiết bị giáo dục Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 244
Số: 1
Trang: 102-105
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Vũ Khánh (Chính)
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/1dxwfonmHXjBIEA94pfyhAImjN9MzCLSl/view?usp=sharing