Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: A computational screening on inhibitability of Piper betle essential oil chemical structures against spike proteins of mutated SARS-CoV-2-variants D614G, N501Y and S477N
Tạp chí:
ISSN: 2308-0477
Tên tạp chí Smart Science (E-ISSN: 2308-0477)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản TAYLOR & FRANCIS LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Phan Tu Quy (Chính), Trần Thị Ái Mỹ, Nguyễn Thị Thanh Hải, Thanh Q. Bui (Chính), Dương Tuấn Quang, Nguyễn Thành Triết, Phan Phước Hiền, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://doi.org/10.1080/23080477.2021.2003948