Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá môi trường đầu tư tại các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế bằng phương pháp phân tích tầm quan trọng và mức độ đáp ứng (IPA)
Tạp chí:
ISSN: 2588-1205
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển (2588-1205)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 130
Số: 5C
Trang: 21-37
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Trần Văn Hòa (Chính), Phạm Xuân Hùng, Trần Thị Nhật Anh, Nguyễn Mạnh Hùng
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/6371