Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác đền ơn đáp nghĩa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa - Giá trị lý luận và thực tiễn”, Nxb Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Tác giả: Trần Văn Lực (Chính), Hoàng Thị Thảo
File đính kèm:
  1. Hoithao27-7_Luc.docx
Thuộc đề tài: 0