Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đồng chí Nguyễn Chí Diểu trong cuộc vận động dân chủ (1936-1939) ở Thừa Thiên
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đồng chí Nguyễn Chí Diểu với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế”
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: 206-217
Lĩnh vực: Khoa học chính trị khác
Tác giả: Trần Văn Lực (Chính), Trần Thị Thu Hương
File đính kèm:
  1. Nguyen_Chi_Dieu.docx
Thuộc đề tài: 0