Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: “Tư cách một người kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc với công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay
Tạp chí:
ISSN: ISSN 2525-2429
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập:
Số: số 22 (7/2020)
Trang: 23-26
Lĩnh vực: Khoa học chính trị khác
Tác giả: Trần Văn Lực (Chính), Vũ Đình Bảy
File đính kèm:
  1. VLU_tap_chi_Van_Lang_sô_22_(1).pdf
Thuộc đề tài: 0