Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Khu ủy Trị - Thiên – Huế lãnh đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 ở Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập:
Số: 01 (01/2021)
Trang: 60-67
Lĩnh vực: Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị
Tác giả: Trần Văn Lực (Chính)
File đính kèm:
  1. 57744-Article_Text-162515-1-10-20210524.pdf
Thuộc đề tài: 0