Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lênin đối với sự hình thành con đường cách mạng của Nguyễn Ái Quốc
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin” (1920-2020), Nxb Đại học Huế, Huế.
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Khoa học chính trị khác
Tác giả: Trần Văn Lực, Phạm Quang Trung (Chính)
File đính kèm:
  1. Bai_HoithaoDHHL.doc
Thuộc đề tài: 0