Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Một số quy định về công tác quản lý văn hóa ở cơ sở
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trong tình hình hiện nay”, Trường Quản lý cán bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hà Nội.
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Tác giả: Trần Văn Lực (Chính)
File đính kèm:
  1. Mot_so_quy_dinh_ve_quan_ly_van_hoa_o_co_so.docx
Thuộc đề tài: 0