Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 130
Số: 3D
Trang: 35-47
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Mai Thị Khánh Vân, Huỳnh Văn Chương, Dương Thị Thu Hà
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/view/253