Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Mối quan hệ giữa phát triển du lịch và quản lý di sản văn hoá ở đô thị Huế: những quan điểm đa chiều
Tạp chí:
ISSN: 2588-1191
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 130
Số: 3D
Trang: 17-34
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chính), Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Ngọc Tùng, Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Bích Ngọc, Trương Đỗ Minh Phượng, Phạm Gia Tùng, Đỗ Thị Việt Hương, Trần Thị Phượng
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/view/253