Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch đô thị tại thành phố Huế giai đoạn 1999–2019
Tạp chí:
ISSN: 2588-1191
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 130
Số: 3D
Trang: 75-86
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chính), Trần Thị Phượng, Nguyễn Bích Ngọc, Trương Đỗ Minh Phượng, Phạm Gia Tùng, Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Ngọc Tùng, Đỗ Thị Việt Hương
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/view/253