Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tình hình công khai thông tin đất đai tại trung tâm hành chính công huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 12
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập: 2
Số: 1
Trang: 15-20
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Mai Thị Khánh Vân, Dương Thị Thu Hà, Trần Thị Quỳnh Như
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://geo.ued.udn.vn/hoi-nghi-hoi-thao/