Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effects of shrimp-fish polyculture on immune parameters, disease resistance of white shrimp and the prevalence of Vibrio spp
Tạp chí:
ISSN: 1365-2021
Tên tạp chí Aquaculture Research (1355-557X, E-ISSN: 1365-2109)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang: 1-11 (11 trang)
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Hoàng Nghĩa Mạnh (Chính), Nguyễn Ngọc Phước, Ana Maria Vital Estrocio Martins Bossier, Peter Bossier
File đính kèm:
  1. Bai_bao_tren_tap_chi_Aquaculture_research_2021_(Manh).pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://doi.org/10.1111/are.15666