Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tạo dòng gen mã hóa chitinase 42 kda của Trichoderma asperellum và dự đoán đặc tính của enzyme
Tạp chí:
ISSN: 2615-9678
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2021
Tập: 130
Số: 1C
Trang: 105-112
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa, Mai Thị Thu Hiền, Nguyễn Hoàng Tuệ, Nguyễn Tý, Nguyễn Thị Kim Cơ, Nguyễn Xuân Huy (Chính)
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/6275