Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Is Serum Lactate a Good Predictor of Mortality in Children Aged 2 Months to 5 Years With Pneumonia in Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2333-794X
Tên tạp chí Global Pediatric Health (2333-794X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SAGE PUBLICATIONS INC
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập: Global Pediatric Hea
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Nhi khoa
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn (Chính)
File đính kèm:
  1. 2333794x211060806.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2333794X211060806