Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Modeling of a controlled retransmission scheme for loss recovery in optical burst switching networks
Tạp chí:
ISSN: 2233-7326
Tên tạp chí ETRI Journal (1225-6463, E-ISSN: 2233-7326)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập: 43
Số: 6
Trang: 1-12
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hồng Quốc, Đặng Thanh Chương
File đính kèm:
  1. ETRI_Journal_-_2021_-_Duong_-_Modeling_of_a_controlled_retransmission_scheme_for_loss_recovery_in_optical_burst_switching.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.4218/etrij.2020-0334