Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: In silico study on inhibitability of flavonoidal derivatives against Helicobacter pylori and their pharmacological potentiality
Tạp chí:
ISSN: 2572-8288
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Phan Tu Quy (Chính), Ly Nguyen Hai Du, Nguyen Thanh Triet, Thanh Q. Bui, Nguyễn Thị Thanh Hải, Lê Quốc Thắng, To Dao Cuong, Tran Van Chen, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100170