Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Lysine requirement of the spotted scat Scatophagus argus (Linaeus, 1766)
Tạp chí:
ISSN: 0792-156X
Tên tạp chí Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh (0792-156X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập:
Số: IJA_74911.2021
Trang: 10 pages
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Mạc Như Bình (Chính), Trương Văn Đàn, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Tôn Thất Chất, Augesto E . Serrano Jr.
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://ija.scholasticahq.com/article/30713