Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Những ám ảnh hiện sinh trong tiểu thuyết của Nguyễn Thị Hoàng
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Văn học (1859-2856)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Văn học
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 597
Số: 11
Trang: 102-111
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính)
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://www.facebook.com/nghiencuuvanhoc/