Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Optimizing the architecture of artificial neural networks by genetic algorithm in time series data forecasting
Tạp chí:
ISSN: 2588-1175
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ (2588-1175)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 120
Số: 2A (2021)
Trang:
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Hoàng Thị Huế, Võ Viết Minh Nhật (Chính)
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-tt/article/view/6449