Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effects of harvesting time on yield, chemical composition of black soldier fly (Hermetia illucens) larvae and replacement of trash fish for feeding seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790) rearing in fresh and brackish water
Tạp chí:
ISSN: 0121-3784
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2022
Tập: 34,
Số:
Trang: Article #3
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Phạm Thị Phương Lan (Chính), Lê Đức Ngoan, Nguyễn Hải Quân, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.lrrd.org/lrrd34/1/3403ndqtr.html