Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of Dietary SID Methionine on Growth Performance, Carcass and Meat Quality, Myogenic Gene Expression in Fast and Slow Growing Coloured Chickens
Tạp chí:
ISSN: 2307-8316
Tên tạp chí Advances in Animal and Veterinary Sciences (2309-3331, E-ISSN: 2307-8316)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản NEXUS ACADEMIC PUBLISHERS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2022
Tập: 10
Số: 3
Trang: 529-536
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Hồ Lê Quỳnh Châu (Chính), Thân Thị Thanh Trà, Dương Thị Hương, Dư Thanh Hằng, Lê Thị Thu Hằng, Võ Thị Minh Tâm, Đinh Văn Dũng (Chính), Hồ Trung Thông
File đính kèm:
  1. 1644156594AAVS_10_3_529-536.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://nexusacademicpublishers.com/journal/4