Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Improving the efficiency of time series forecasting by integrating artificial neural networks and genetic algorithms
Tạp chí:
ISSN: 2231-3850
Tên tạp chí Indian Journal of Computer Science and Engineering (0976-5166, E-ISSN: 2231-3850)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ENGG JOURNALS PUBLICATIONS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2021
Tập: 12
Số: 6
Trang: 1713--1721
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Hoàng Thị Huế
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://dx.doi.org/10.21817/indjcse/2021/v12i6/211206104