Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Results of applying measures to attract and improve efficiency of sport services organization and exploitation at Hue University / Kết quả ứng dụng các biện pháp thu hút và nâng cao hiệu quả tổ chức, khai thác dịch vụ thể dục thể thao tại Đại học Huế
Tạp chí:
ISSN: ISSN 1859-4417
Tên tạp chí ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2022
Tập:
Số: Số 1/2022 (68)
Trang:
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Tác giả: Nguyễn Thế Tình, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Hoàng Trung Kiên
File đính kèm:
  1. Results_of_applying_measures_to_attract_and_improve_efficiency_of_sport_services_organization_and_exploitation_at_Hue_University.pdf
Đề tài liên quan: 2