Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Khả năng kháng khuẩn của cao chiết Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) đối với vi khuẩn Vibrio alginolyticus gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ (Sciaenops ocellatus)
Tạp chí:
ISSN: ISSN (Online) 2615-9732
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ (2588-1175)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 130
Số: 2A
Trang: 67-79
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Anh Hiếu, Nguyễn Quang Linh (Chính)
File đính kèm:
  1. 5-Yen-6570-Article_Text-Morat-Tr67-79_Final_Ver3___Published.pdf
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijtt.v130i2A