Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ROAD-MAPPING English Medium Education in the Internationalised University.
Tạp chí:
ISSN: 2191-9216
Tên tạp chí Journal of English as a Lingua Franca (2191-9216, E-ISSN: 2191-933X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WALTER DE GRUYTER GMBH
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập: 10
Số: 2
Trang: 319-322
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Ngô Lê Hoàng Phương (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1515/jelf-2021-2062